Saturday, March 12, 2011

தன்னந் தனி நிலா

தன்னந் தனி நிலா
எல்லாவற்றிலும் எதிரொலிக்கிறது
அதன் அழகு

தன்னந்தனி நிலா
தன் அழகைத் தானே ரசிக்கிறது
நீர்நிலைகளில்

தன்னந் தனி நிலா
தன் தனிமை மறக்கிறது
நீர்நிறைக் கண்களில்

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP